1. Home
  2. Actueel en komend
  3. Herbezinning

Juridische procedures

 

Voorafgaand aan de politieke besluitvorming over het voortbestaan van MAA heeft de Alliantie zich vooral gericht op politiek en publiek. (Zie bijvoorbeeld onderaan deze pagina het stuk over de advertentie.)

Provinciale Staten van Limburg hebben op 16-12-22 met een krappe meerderheid van 55% besloten om MAA nog niet te sluiten en opnieuw vele tientallen miljoenen euro’s in de bodemloze put te gooien.

De Alliantie richt zich nu met name op juridische procedures.

De eerste 2 successen zijn binnen. Op 21-12-22 heeft de Raad van State Uitspraak 202204206/1/R1 – Raad van State bepaald dat er uiterlijk op 31-12-24 een Luchthavenbesluit (exploitatievergunning) moet zijn. Zo niet dan moet de overheid € 1.000 per dag betalen aan Stichting GUVB en andere appellant gezamenlijk tot een maximum van € 150.000. De overheid moet proceskosten vergoeden van € 1.518 plus € 365. Op 12-4-23 heeft de Raad van State vastgesteld dat het gebruik van de baan niet aan de wettelijke regels voldoet Uitspraak 202107112/1/R1 – Raad van State. Helaas blijft deze overtreding vooralsnog zonder gevolgen.

Er lopen nu 8 procedures van de Alliantie en MOB, waarvan 5 betreffende het ontbreken van een natuurvergunning (uitstoot stikstof) voor exploitatie en baanrenovatie.

Er zijn 3 procedures in voorbereiding.

 

Advertentie

 

Op 12-11-22 heeft de Alliantie een paginagrootte advertentie advertentie in dagblad De Limburger geplaatst.

De inhoud van de advertentie wordt onder andere onderschreven door de volgende groepen en organisaties (in alfabetisch volgorde)

Bewonersinitiatief “Grenzeloos Stil”, Burgerinitiatie MAAsterplan, Burgerinitiatief Omwonenden MAA, Burgerinitiatief Vallei Lemiers, Denktank MAA, Milieudefensie Maastricht, Milieudefensie Meerssen, Milieugroep Schinnen-Spaubeek, Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting Donatiefonds Boze Moeders (betrokken moeders), Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek (GUVB), Stichting Milieu front Eijsden, Stichting Natuurlijk Geuldal, Stichting SchipholWatch, Stichting Verontruste Artsen, Stichting Verontruste Plateaubewoners, Werkgroep Sjoen & Stil Heuvelland

Nadere informatie en bronnen

1 Geld te besteden aan MAA (linker kolom)

Om MAA te laten voortbestaan is in de periode 2022 t/m 2035 een bedrag nodig van € 204 miljoen exclusief BTW. Dat is € 15 miljoen per jaar. Volgens de beschikbare informatie op 1-11-22 zal de Provincie, dus de belastingbetaler, hieraan ongeveer € 100 miljoen bijdragen. Dat is ongeveer € 7 miljoen per jaar. (€ 88,9 miljoen subsidie voor algemene kosten, NEDAB, en € 8,75 miljoen bijdrage aan Omgevingsfonds.). Voor nadere toelichting op deze cijfers wordt verwezen naar Kosten van MAA

De bedragen zijn gebaseerd op basis van de beschikbare informatie per 1-11-22. In de maand november komt waarschijnlijk nieuwe informatie beschikbaar met wat andere bedragen, maar naar verwachting blijft het beeld hetzelfde: er zijn vele tientallen miljoenen overheidsgeld nodig om MAA te laten voortbestaan.

Voor slechts € 4,2 miljoen wordt 40% van de aandelen van MAA weggegeven aan Schiphol. Zie mededeling van portefeuillehouder. Dit betekent dat 100% van de aandelen van MAA een waarde zou hebben van € 10,5 miljoen, terwijl de Provincie Limburg in de afgelopen 8 jaar € 60,2 miljoen in MAA heeft gepompt. Zie Kosten van MAA. Is MAA inderdaad een bodemloze put? Met welke toezeggingen is Schiphol overgehaald?

1 Geld te besteden aan Limburg (rechter kolom)

Beperkte middelen

In Dagblad de Limburger stond op 29-10-22 de volgende kop op de voorpagina: “Minder subsidie. Provincie kan komende jaren veel minder besteden” met daaronder o.a. de tekst “Het bedrag dat vrij te besteden is daalt van 400 miljoen euro naar circa 95 miljoen.” In een vervolgartikel op pagina 8 en 9 staat o.a. “Zo stak de provincie geld in cultuur, monumenten en erfgoed, wonen, sport, veiligheid, het wegwerken van sociale achterstanden in wijken, economie, arbeidsmarkt, landbouw en toerisme, en duurzaamheid en energie.” en “Roest wees eerder al op de financiële impact die diverse grotere projecten nog kunnen hebben, zoals de opwaardering van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen, het openhouden van luchthaven Maastricht Aachen Airport, de Brightlandscampussen en de bijdrage aan de hoogwaterbescherming.”

Kosten sluiting

De kosten van sluiting zijn in de stukken van de Provincie nauwelijks onderbouwd en sterk overdreven (volgens welingelichte bronnen). Met name de sloop- en saneringskosten zijn volgens de Provincie zeer hoog: € 156 miljoen. Bij een waardevolle alternatieve gebiedsontwikkeling hoeft juist weinig gesloopt te worden, ook niet de baan. Zie www.pleinairmaastricht.nl . Als de bodem inderdaad ernstig verontreinigd zou zijn, waarom hoeft de bodem dan niet gesaneerd te worden bij voortzetting van MAA? De kosten van bodemsanering moet dan ook opgevoerd worden bij voortzetting van MAA.

MAA is een structureel verlieslijdend bedrijf waarbij op zijn minst jaarlijks de NEDAB-kosten door de Provincie moet worden betaald. Alternatieve invullingen van het luchthaventerrein kunnen meteen winstgevend zijn zoals zonneweiden.

2 Gezondheid en leefklimaat

Over geluidshinder door vliegverkeer heeft de Alliantie een notitie samengesteld. Daaruit blijkt het volgende. Bij regelgeving en handhaving betreffende geluidsoverlast door vliegverkeer wordt geen rekening gehouden met grondgeluid, wordt gekeken naar gemiddelden en niet naar pieken en de dB(A)-grens ligt hoger dan de WHO en GGD adviseren. De geluidshinder door vliegverkeer op MAA wordt berekend met een model dat misschien voor Schiphol geschikt is maar niet voor MAA. Het op deze wijze berekende aantal ernstig gehinderden is 5.600 in 2019. Op basis van gemeten aantal ernstig gehinderden met een enquête, die gehouden is tegen het einde van het eerste coronajaar 2020, komt de GGD GHOR tot de volgende conclusie: “Zuid-Limburg is na Amsterdam-Amstelland de GGD-regio waar de meeste geluidhinder door vliegverkeer wordt ervaren.”

Uit dat onderzoek van GGD GHOR kan worden afgeleid dat er door vliegverkeer op MAA geen 5.600 ernstig gehinderden zijn, zoals berekend over 2019, maar 26.500 à 28.000 zoals gemeten met een enquête eind 2020. Uit een onderzoek in opdracht van de Provincie blijkt dat begin2022 ongeveer 65.000 Limburgers hinder ondervonden van het geluid van MAA.

Bij groei van MAA volgens scenario 2 (Van Geel) en informatie, die fragmentarisch in de pers is gegeven over de voorgenomen overeenkomst met de Schipholgroep, zal het aantal vliegbewegingen en daarmee het werkelijke aantal ernstig gehinderden sterk stijgen. In de beleidsstukken hierover zal het berekende aantal ernstig gehinderden volgens het gehanteerde model mogelijk niet toenemen.

De door RIVM, GGD, WHO aangegeven grenzen voor Ernstige Geluidhinder worden nu al overschreden en in voorgestelde plannen zal dat nog veel meer het geval zijn.

3 Economische waarde

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)

In een maatschappelijk kosten-batenanalyse (MKBA) worden van een aantal alternatieven alle positieve en negatieve maatschappelijk effecten zoveel als mogelijk in geld uitgedrukt. Het totale saldo per alternatief kan dan gebruikt worden om te bepalen welk alternatief maatschappelijk het beste is. In een notitie staan de volgende conclusies.

Sluiting van MAA levert volgens de MKBA in opdracht van de Provincie een maatschappelijke winst van ongeveer 600 miljoen euro ten opzichte van groei van MAA.

Terwijl sluiting en gebiedsontwikkeling in de MKBA in opdracht van de Provincie een maatschappelijke winst oplevert van bijna 500 miljoen euro ten opzichte van de huidige situatie, is dat in de second opinion meer dan 1.350 miljoen euro, dus meer dan 1,3 miljard euro.

Schade voor toerisme

De schadelijke gevolgen van MAA voor de toeristische sector in het Heuvelland zijn door de sector op een rij gezet

Alternatieve invulling luchthaventerrein

Wat betreft de mogelijkheden van benutting van het luchthaventerrein na sluiting van MAA kan onder andere naar de volgende twee voorbeelden verwezen.

Het MAAsterplan is met name gericht op het opwekken van en het opslaan van duurzame energie en biedt dus vooral oplossingen voor de energietransitie.

De gebiedsontwikkeling door Francine Houben is bekend geworden onder de naam pleinAIR Maastricht heeft ook aandacht voor de energietransitie, maar geeft ook veel andere perspectieven.

Stikstof

In de top honderd van grote uitstoters van stikstof staat MAA landelijk op plaats 76 en in Limburg op plaats 6. MAA en stikstof. De eerste vijf plaatsen worden ingenomen door Chemelot Geleen, Glasfabriek OI Maastricht, Rockwool Roermond, Sappi Maastricht en Smurfit Kappa Roermond.

Vanaf 1 km van de baan liggen de eerste Natura-2000-gebieden (het Bunderbos en het Elslooërbos) en onder de vliegroute liggen nog diverse Natura-2000-gebieden in het Heuvelland. Als MAA stopt met groot handelsverkeer of als MAA helemaal stopt, dan komt er veel stikstofruimte vrij voor andere sectoren waaronder de agrarische sector en woningbouw.

Overigens is MAA illegaal bezig, onder andere omdat een natuurvergunning ontbreekt. MAA illegaal