Veelgestelde vragen

Hieronder vind je veel gestelde vragen en antwoorden over de volgende onderwerpen

Geluid,   Gezondheid,   Kosten MAA,   Luchtruim,   Natuur en stikstof,   pleinAIR,   Toerisme,  Veiligheid,   Werkgelegenheid

 Geluid

  • Wordt geluid gemeten bij handhaving? Nee. Bij de handhaving wordt de geluidsoverlast door vliegtuigen niet gemeten maar berekend, terwijl niet duidelijk is of die berekeningen kloppen. Geluidspieken spelen hierbij geen rol, maar alleen de gemiddelde geluidsoverlast per dag, terwijl de overlast wordt veroorzaakt door pieken en niet door gemiddelden. Geluidsoverlast van vliegtuigen op de grond (taxiën en warmdraaien) wordt niet meegeteld, omdat deze overlast voor de omgeving te verwaarlozen is  volgens een onderzoek bij Schiphol, waar de huizen veel verder van de baan liggen.
  • Geven het aantal ernstig gehinderden een goed beeld van de geluidsoverlast? Nee. In het beleid en bij de handhaving telt het berekende aantal ernstig gehinderden (in 2019 5.600 personen bij 48 Lden), terwijl het aantal mensen dat in werkelijkheid hinder ondervindt een veelvoud daarvan is volgens twee recent gehouden enquêtes. Volgens de enquête van Toponderzoek hadden in het najaar van 2021 ongeveer 90.000 mensen veel overlast van MAA. Volgens de enquête van Motivaction ervaarden begin 2022 ongeveer 65.000 mensen het geluid van MAA als hinderlijk tot zeer hinderlijk en hadden daarnaast ongeveer 97.000 mensen soms hinder. Dit geeft een totaal van 162.000 personen die (soms) hinder hebben. Beide enquêtes zijn uitgevoerd in een tijd dat er relatief weinig gevlogen werd.

 Gezondheid

  • Lopen mensen onder de vliegroutes risico op gezondheidsschade? Gezondheidsschade is voor veel mensen woonachtig onder de vliegroutes aanwezig als gevolg van uitstoot van fijnstof en stikstof en geluidsoverlast. Onderzoek heeft uitgewezen dat geluidsoverlast effect heeft op slaap, leerprestaties, mentale gezondheid, ongeboren kind, cardiovasculaire systeem, metabole systeem, gehoor en interventies. Vanwege de risico’s voor de gezondheid hebben vijf artsen in Zuid-Limburg de stichting Verontruste Artsen opgericht. Daarmee vragen ze aandacht voor de gezondheidseffecten van de uitbreiding van het aantal vluchten van vrachtvliegtuigen op Maastricht Aachen Airport. https://l1.nl/avondgasten-verontruste-artsen-140199/

Kosten MAA

  • Wat heeft MAA al gekost? Sinds begin 2014 is er al bijna 62 miljoen euro door regionale overheden (Provincie en Gemeenten) uitgegeven aan MAA. Dat is meer dan 8 miljoen euro per jaar. (Bijlage 3 van 10e voortgangsrapportage)
  • Wat gaat MAA kosten? Om MAA in stand te houden moet er tot en met 2035 door de Provincie 115 à 205 miljoen euro uitgegeven worden. Dat is 11 à 15 miljoen euro per jaar (Baanrenovatie pagina 13 plus overige kosten pagina 32 Statenvoorstel)
  • Wat zijn de maatschappelijke kosten van MAA? In een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) worden van een aantal alternatieven alle positieve en negatieve maatschappelijk effecten zoveel als mogelijk in geld uitgedrukt. Het totale saldo per alternatief kan dan gebruikt worden om te bepalen welk alternatief maatschappelijk het beste is. Uit de MKBA in opdracht van de Provincie blijkt dat de maatschappelijke kosten van voortgaan met handelsverkeer op MAA tussen 53 en 175 miljoen euro zijn op Limburgse schaal (pagina 5 en 6 rapport 7a Toekomst Maastricht Aachen Airport) Uit die MKBA blijkt ook dat sluiting van MAA en alternatieve gebiedsontwikkeling een maatschappelijke winst oplevert van ongeveer 500 miljoen euro ten opzichte van de huidige situatie en ongeveer 600 miljoen winst ten opzichte van doorgaan en groeien. (Nadere toelichting , ook van navolgende second opinion.) Er is een second opinion uitgevoerd op de MKBA. Dan blijkt dat de maatschappelijk winst van sluiting en gebiedsontwikkeling zelfs 1,2 à 1,3 miljard euro is.

Luchtruim

  • Komt het luchtruim boven Zuid-Limburg beschikbaar voor Liège Airport (Bierset) na sluiting van MAA? Het eenvoudige antwoord is NEE. “Het Ministerie bevestigt, …, dat het niet in de rede ligt dat bij sluiting van MAA de geldende luchtruimindeling aan de Belgische instanties zal worden gedelegeerd.” schrijft GS in paragraaf 6.7 op pagina 20 van het Statenvoorstel Toekomst MAA. Het antwoord op bovenstaande vraag is verder uitgewerkt in achterliggend rapport nr 17 Expert Judgement Luchtruim To70. Deskundigen geven bovendien aan dat Liège Airport (Bierset) vanuit verkeerstechnisch oogpunt geen enkele behoefte heeft aan het gebruik van het luchtruim dat beschikbaar komt na sluiting van MAA.

Natuur en stikstof

  • Heeft MAA een natuurvergunning? MAA heeft ten onrechte nog geen natuurvergunning. Er loopt een handhavingsprocedure. De vraag is of MAA ooit een natuurvergunning kan krijgen gezien de nabijheid van natuurgebieden. (Natura 2000 Bunderbos en Elslooer Bos) Als MAA wel een natuurvergunning zou krijgen gaat dat ten koste van activiteiten die te maken hebben met beperking van vanwege stikstof, zoals woningbouw en landbouw.

pleinAIR

  • Wat is de oorsprong van pleinAIR? De Alliantie Tegen Uitbreiding MAA had Francine Houben van Mecanoo gevraagd een verbeelding te maken van de mogelijke herontwikkeling van het luchthaventerrein na sluiting van MAA. Het resultaat heeft zij gepresenteerd op 31-3-22. De naam die zij gebruikte was “AIR”. Later is die naam aangepast in “pleinAIR”. In het Frans betekent “plein air” “openlucht”.
  • Wat houdt pleinAIR in? Het gaat om een invulling van het luchthaventerrein met een meerwaarde voor (Zuid-)Limburg zonder overlast voor de omgeving. Er is sprake van een grote diversiteit van onderdelen: energieopwekking, kantoren met onderzoekscentra, biodiversiteit, natuureducatie, recreatie, toerisme enz.
  • Wat levert pleinAIR op? De kosten van sloop en sanering zijn beperkt, omdat veel hergebruikt wordt. Energieopwekking levert meteen geld op. Er komt een grote diversiteit aan werkgelegenheid en geen kwetsbare monocultuur. Het saldo van maatschappelijke kosten en baten van pleinAIR is heel positief, veel positiever dan gebiedsontwikkeling in MKBA in opdracht van de Provincie. Ook het saldo van financiële kosten en baten is bij pleinAIR zeer gunstig.

Toerisme

  • Wat betekent MAA voor het toerisme? Vanaf MAA worden toeristen weggebracht naar verre bestemmingen en via MAA komen geen toeristen. Een heel beperkt aantal van de bezoekers van TEFAF (minder dan een half procent) komt met een privévliegtuig. Tien minuten verder dan MAA ligt vliegveld Luik, dat veel groter is en voldoende parkeerruimte voor die vliegtuigjes heeft. De toeristische sector in het Heuvelland ziet MAA als een grote bedreiging. Inmiddels is ook Camille Oostwegel tot de overtuiging gekomen dat MAA beter gesloten kan worden. MAA gevaar hangt in de lucht

 Veiligheid

  • Hoe zit het met veiligheid en MAA? Vliegen is de meest veilige manier van vervoer. Als er wat mis gaat is dat meestal bij opstijgen en landen en dan gaat het goed mis. Dit geldt in het bijzonder voor MAA waar woningen en een uitgestrekt chemisch complex dicht bij de luchthaven liggen. Verder is het zo dat regelmatig de pannen van het dak gevlogen worden bij het landen. De pannen zouden vastgelegd worden, maar gebeurt dat overal waar het risico op vallende dakpannen is? Ook heeft MAA vanwege de uitzonderlijke ligging zo’n 16 ontheffingen nodig om te kunnen functioneren.

 Werkgelegenheid

  • Hoe belangrijk is MAA voor de werkgelegenheid? Als MAA gesloten wordt zullen enige honderden mensen eenmalig van baan moeten veranderen in een tijd dat de banen voor het oprapen liggen. Omdat de uitstroom van ouderen uit de arbeidsmarkt groter is dan instroom van jongeren zitten we in een periode van een structureel tekort aan arbeidskrachten. Het aantal arbeidsplaatsen dat vervalt bij sluiting van MAA wordt geraamd op 550. (Pagina 18 Statenvoorstel)